Hukuk Bürolarına Özel Geliştirilmiş Yazılım Çözümleri İçin

SHA YAZILIM

Kurumsal Uyap Toplu Evrak Gönderme | Kurum Portal Toplu Talep Gönderme | Kurum Portal Toplu Feragat Gönderme

Kurumsal Uyap Entegrasyonu Nedir ?


Geliştirdiğimiz Yazılım Sayesinde Kurumsal Uyap için Toplu Bir Şekilde Dosyalarınıza Feragat-Vazgeçme-Yenileme vs Gibi Talepleri Gönderebilir ve Raporlayabilirsiniz.
Yazılım Ortalama 5 sn de 1 Feragat Talep Gönderimi Yapabilmektedir.
Gönderilen Evraklara Ait İş Emri Numarasını Raporlama Yapılabilmektedir.
2000 TL Altı Dosyalara İçin Feragat İşlemlerine Evrak Gönderim Son Günü 30/05/2023 Tür.
Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçebilrisiniz...     : 0537 794 86 00


Kurumsal Uyap Toplu Evrak Gönderme

Kurumsal Uyap Toplu Feragat Gönderme

Kurumsal Uyap Toplu Talep Gönderme

Kurum Portal Toplu Evrak Gönderme

Kurum Portal Toplu Feragat Gönderme

Kurum Portal Toplu Talep Gönderme

25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Sayı : 32084 ile yayımlanan Resmi Gazete
İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler
İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler
MADDE 4- (1) Alacaklı veya vekili, Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca aşağıdaki
işlemleri yapar:
a) Alacaklı veya vekili, ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak
üzere feragat talebinde bulunur.
b) Feragat talebi, UYAP Avukat Portal Talep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat
Portal, Kurum Portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle
yapılır.
c) Feragat talebinde, alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.
(2) Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:
a) İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.
b) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla
asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının
2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun
geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.
c) 2004 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan
ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla
dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması
halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına
kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır
ve Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge
düzenler.
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 25 Ocak 2023 – Sayı : 32084
ç) İcra dairesince düzenlenecek belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının
unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı,
borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde
takip talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı, takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan
tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına
dair hususlar belirtilir.
d) İcra dairesince düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması ile oluşturulur ve elektronik
imzalı olarak dosyasına kaydedilir.
e) Talebin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra
müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapılabilir.
f) Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verir, UYAP
entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderir.
g) İcra dairesince düzenlenecek belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında
elektronik ortamda paylaşılır.
MTS ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler
MADDE 5- (1) Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında MTS ile takip edilen icra
dosyaları ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılır:
a) 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış
bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil
icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici
2 nci maddesi kapsamında kapatılır.
b) 7155 sayılı Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan
ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla
dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması
ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya Kanunun geçici 2 nci
maddesi kapsamında kapatılır.
c) Talebin (a) ve (b) bentleri kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol edilir.
Kapsam dışında kalan talepler reddedilir. Dosya kapatma işlemleri, alacaklı avukatı tarafından
yürütülür.
ç) Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapatıldığına dair MTS
üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilir.
d) MTS’de düzenlenen belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı,
vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, dosya açılış tarihi, dosyanın (b) bendi kapsamında kapatılması halinde takip
talebinde yer alan takip tutarı, (c) bendi kapsamında kapatılması halinde bakiye takip tutarı,
takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmamakla birlikte dosyada yapılan
tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarının takip talebinde yer alan tutarın altında kalması halinde bakiye takip tutarı ve dosyanın Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında kapatıldığına
dair hususlar belirtilir.
e) MTS’de düzenlenen belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel
Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ile entegrasyon kapsamında elektronik
ortamda paylaşılır.
25 Ocak 2023 – Sayı : 32084 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Feragat Sonucu Mahsup Suretiyle Yapılacak İade İşlemleri
Hazine payından yapılacak iadeler
MADDE 6- (1) 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle
mükellef işletmecilerin Kanun hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri
durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak
bulunması koşuluyla feragat edilen icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının
yüzde 18'lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine
paylarından işletmeci tarafından mahsup edilir.
(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, mahsup tarihini takip eden beş iş günü içinde
EK-1’de yer alan tabloyu doldurarak VDK tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmek
üzere muhafaza eder. İşletmecilerin kayıtları ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde işletmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler mahsup
işleminde esas alınır.
(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil
edilir.
Evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadeler
MADDE 7- (1) Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin geçici 2 nci
madde hükmü uyarınca alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından mahsup edilir.
(2) Bu madde kapsamındaki işletmeciler, 5369 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen son ödeme gününe kadar EK-2’de yer alan tabloyu doldurarak
BTK’ya gönderir. İşletmecilerin BTK’ya gönderdiği bilgiler ile Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Genel Müdürlüğünden entegrasyon kapsamında temin edilen bilgiler arasında uyuşmazlık olması halinde işletmecilerce aksi ispat edilmediği sürece Adalet Bakanlığından temin edilen bilgiler mahsup işleminde esas alınır.
(3) İşletmeci tarafından fazladan mahsup yapıldığı tespit edilen tutar, 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip ve tahsil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 8- (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye
ilgisine göre Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde
UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gerekli olan ekranlar oluşturulur ve kullanıma açılır.
(2) Feragat taleplerinin UYAP üzerinden gönderilmesine ilişkin bilişim altyapısı bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde oluşturulur. Belgeler elektronik ortamda gönderilir ve kaydedilir.
(3) Bu Tebliğ dahilinde ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine UYAP ile gerekli entegrasyon sağlanır.
(4) 7420 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında icra dairelerince ve MTS
üzerinden kapatılan dosyalara ilişkin dosya sayıları ve alacak miktarlarına yönelik olarak istatistiki verilerin elde edilebilmesi için gerekli altyapı çalışması bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki hafta içinde oluşturulur. Bu çalışma UYAP ortamında yapılır ve söz konusu
veriler talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

UYAP Bilişim Sistemi Kurum Portal Nedir?

UYAP Kurum Portal Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir. UYAP Kurum Portal adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir. Kurumlar,
➔ Kuruma Ait Dosya Sorguları
➔ Dosyaya İlişkin İstatistiki Veriler
➔ Hazırlanmış Raporlar
➔ Dosya Takip
➔ Safahat İşlemleri
➔ Duruşma Takip

Yılların vermiş olduğu deneyim ve alanında uzman kadromuz ile Kurumsal Uyap Çözümleri , Uyap Katibim uygulamamızı mevcut yazılımınıza sorunsuz ve stabil olarak entegre ediyor , uyap güncellemeleri ile aynı anda güncelliyoruz...
Kurumsal Uyap Toplu Evrak Gönderme / Toplu Feragat Talebi Gönderme
Uygulamanız web/desktop olması bizim Entegrasyonumuziçin herhangi bir problem teşkil etmemektedir...
Bireysel Uyap Entegrasyon İle İlgili Tarafımızdan Detaylı Bilgi Alabilirsiniz...